دوره و شماره: دوره 13، شماره 53، اسفند 1396، صفحه 1-165 
1. اثربخشی آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر اضطراب اجتماعی و سازگاری اجتماعی پسران دبیرستانی شهر کرمان

صفحه 1-16

شایسته اشرف زاده؛ فاطمه پورابراهیمی؛ صادق باران اولادی؛ وجیهه السادات هاشمی زاده؛ وحید منظری توکلی*


5. رابطه سه رگه تاریک شخصیت و ابعاد شوخ طبعی

صفحه 77-90

سجاد علمردانی صومعه؛ یحیی شاه محمدزاده؛ حیدر نوری؛ محمد هاشمی بقرآبادی


8. نقش پایگاه هویت تحصیلی و جهت گیری هدف در پیش بینی راهبردهای فراشناختی یادگیری خودتنظیمی

صفحه 131-161

فرزانه یوسفی؛ زهرا زین الدینی میمند؛ ویدا رضوی نعمت اللهی؛ امان الله سلطانی