دوره و شماره: دوره 13، شماره 54، بهار 1397، صفحه 1-170 
7. ساختارعاملی مقیاس خودمختاری پژوهشی

صفحه 121-140

یاسر گراوند؛ حسین کارشکی؛ محمدرضا آهنچیان