دوره و شماره: دوره 13، شماره 56، پاییز 1397، صفحه 1-170 
4. رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت مدیر عامل و متغیرهای مالی

صفحه 61-78

علی تقوی مقدم؛ ابوالقاسم مسیح آبادی؛ محمدرضا شورورزی؛ علیرضا مهر آذین


7. نقش آموزه‌های تربیتی ادیان توحیدی بر توسعه گردشگری پایدار شهر اصفهان

صفحه 1-1

حمیدرضا عشقی پور؛ ابراهیم فیاض؛ عبدالله بیچرانلو