دوره و شماره: دوره 14، شماره 59، شهریور 1398، صفحه 1-170 
1. تبیین وضعیت رهبری تحولی و رابطه آن با رفتار نوآورانه مدیران مدارس هوشمند

صفحه 1-24

زکریا احمدیان؛ علیرضا قلعه ای؛ زهرا عزیزی تراب؛ اسماعیل طالبی


2. شناسایی شایستگی‌های پژوهشی مورد نیاز و متناسب با دوره دوم ابتدایی

صفحه 25-44

مهدی حسین پناه؛ مرتضی کرمی؛ حسین جعفری ثانی؛ حسین کارشکی


6. بررسی و تعیین عوامل موثر بر مهارت‌های زندگی نسل دیجیتال

صفحه 105-116

پریسا زمانی فراهانی؛ افسانه زمانی مقدم؛ نادر قلی قورچیان


9. مقایسه باورهای هوشی و بلوغ هیجانی دانش آموزان دختر و پسر متوسطه دوم شهر ایلام

صفحه 157-172

احمد میرزابیگی؛ سعید بختیارپور؛ زهرا افتخار صعادی؛ بهنام مکوندی؛ رضا پاشا