دوره و شماره: دوره 14، شماره 60، پاییز 1398 
4. تبیین مولفه ‌های افشا داوطلبانه با رویکرد مسئولیت اجتماعی از دیدگاه متخصصین آموزش عالی

صفحه 59-78

امیر شمس؛ علیرضا مهرآذین؛ ابوالقاسم مسیح آبادی؛ محمدرضا شورورزی