اهداف و چشم انداز

هدف اساسی فصلنامه پژوهشنامه تربیتی، اشاعه و نشر نظریه‌ها، نتایج تحقیقات جدید و دستاوردهای علمی و فراهم ‌نمودن زمینه‌های مناسب برای تبادل افکار و اطّلاعات میان مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، اساتید و علاقه مندان در زمینه‌های وابسته به علوم‌تربیتی هم‌چون فلسفه‌ی آموزش و پرورش، مدیریت آموزشی، برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، روانشناسی تربیتی، جامعه‌شناسی و اقتصاد آموزش و پرورش و دیگر زمینه‌های وابسته است.