راهنمای نویسندگان

دستور پرداخت : هزینه داوری اولیه و همچنین چاپ مقاله را به حساب ساها که در سایت نشریه زده شده واریزکنید و از فیش واریزی تصویر تهیه نموده و نام فایل را بسته به مرحله" پرداخت مرحله داوری " یا "پرداخت مرحله چاپ" نام گذاری نموده و آن را در قسمت صفحه شخصی خود در بخش اضافه کردن فایل ها پیوست نمایید و یا اینکه به ایمیل نشریه ارسال نمایید.

 

 

دستورالعمل های ارسال مقالات

توجه : فقط مقالات با فرمت زیر پذیرفته خواهد شد.

عنوان مقاله با فونت فارسی (B Mitra Bold) تیتر 13 

نام و نام خانوادگی نویسنده‎ی اول

(ایمیل نویسنده مسئول در زیرنویس درج شود) نام و نام خانوادگی نویسنده‎ی دوم

(B Mitra 11) نام و نام خانوادگی نویسنده‎ی سوم 

 چکیده: (B Mitra 13)

در متن چکیده از بیان مقدمه و کلیات خودداری و مستقیم به مسئله‎ مورد مطالعه و اهداف آن، روش‎شناسی و نتایج پژوهش به‎طور کوتاه اشاره شود. چکیدۀ مقاله با قلم فارسی (B Mitra 12) و انگلیسی آن با قلم  Times New Roman10  با فاصله خطوط 1.15 و فاصله 5/2 سانتیمتر از سمت راست و 5/2 سانتیمتر از سمت چپ کاغذ نوشته شود. چکیده در مقاله‎، کمتر از 150 کلمه و بیشتر از 200 کلمه نباشد. چکیده فقط یک پاراگراف باشد و از اشاره به منابع و استفاده از پاورقی در آن خودداری شود. 

کلید واژه­ها: حداقل3 و حداکثر 5 واژه که با نقطه کاما (؛) از هم جدا شود (B Mitra 12)

 

* مرتبۀ علمی، رشته یا گروه تحصیلی، دانشکده و دانشگاه، شهر، کشور. (قلم 8 B Mitra)

** مرتبۀ علمی، رشته یا گروه تحصیلی، دانشکده و دانشگاه، شهر، کشور، ایمیل و تلفن (تویسنده  مسئول)

*** مرتبۀ علمی، رشته یا گروه تحصیلی، دانشکده و دانشگاه، شهر، کشور.

از به‎کار بردن مواردی چون عضو هیئت علمی خودداری شود.

 

مقدمه 

برای تایپ مقاله به زبان فارسی، فقط از نرم‎افزار مایکروسافت ورد نسخۀ 2007 (Word 2007) در محیط ویندوز با امکانات فارسی استفاده کنید. حروف‎چینی مقاله با فاصله خطوط 1.15 سانتی­متر انجام شود.

متن اصلی مقاله به‎صورت تک‎ستونی با قلم (B Mitra 13) تهیه شود. عنوان همۀ بخش‌ها با قلم  (B Mitra 13 Bold) و پر رنگ تایپ شوند. عنوان هر بخش یا زیربخش، با یک خط خالی فاصله از انتهای متن بخش قبلی تایپ شود. در متن مقاله از شماره‎گذاری عنوان‎ها خودداری فرمایید. خط اول همۀ پاراگراف‌ها با تورفتگی 4/0 خواهد بود.

 

ترتیب عنوانهای مقاله (بسیار مهم)

ترتیب عنوان‎های مقاله به‌طور دقیق شامل این تیترها باشد: 

مقدمه (حدود 1 صفحه)، تعاریف (حدود 1 تا 2 صفحه)، مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش (حدود 4 تا 6 صفحه)، روش­شناسی پژوهش (1 تا 2 صفحه)، یافته­های پژوهش (حدود 2 تا 3 صفحه)، نتیجهگیری و پیشنهادها (حدود 2 تا 3 صفحه)، منابع.

 

توجه 1 : در مقدمه به بیان مسئله، اهداف و ضرورت‎های پژوهش اشاره شود (در مقدمه باید بیان شود این پژوهش چیست و چرا انجام می‎شود؟)، همچنین در انتها نیز سؤال کلی تحقیق مطرح شود.

توجه 2 : در قسمت مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش باید به زیربخش‎های اصلی ذیل اشاره شود:
1.مبانی نظری (تئوری‎ها، دیدگاه‎ها و رویکردهای موجود در مورد مسئله)؛ 2. پیشینۀ پژوهش (پژوهش‎های پیشین و روش‎شناسی‎های آنها در مورد مسئله)؛ 3. مدل مفهومی (در صورت کمی بودن پژوهش و داشتن مدل)؛ 4. سؤالات و یا فرضیه ­های اصلی و فرعی تحقیق.

توجه 3 : در تدوین مقاله از آوردن مواردی چون ضمیمه، پیوست، پرسش‎نامه خودداری شود. اهداف، سؤال‎ها و فرضیه‎های پژوهش در انتهای بیان مسئله توضیح داده شوند.

حداکثر تعداد صفحات مقاله

حداکثر تعداد صفحات مقاله (شامل کلیه بخش‎های مقاله، اعم از چکیده انگلیسی و فارسی و منابع و...) که منطبق با این راهنمای تدوین تهیه می‌شود، بین 15 تا 20 صفحه باشد.

واژه‌های خارجی در متن فارسی

معادل لاتین اسامی نویسندگان خارجی و اصطلاحات جدید فقط در اولین ارجاع و بلافاصله پس از بیان این‎گونه واژه‌ها، بهصورت زیرنویس در پایین همان صفحه قید شود.

زیرنویس ­ها

در صورت نیاز به درج زیرنویس، همۀ‌ موارد فارسی به‎ صورت راست‌چین با قلم 8 B Mitra و زیرنویس­های لاتین به صورت چپ‌چین با قلم Times New Roman 8 نوشته شوند. در پانویس بعد از شماره یک نقطه، سپس یک فاصله و بعد معادل فارسی یا انگلیسی را تایپ کنید.

نمودارها

هر نمودار باید شماره و عنوان داشته باشد که به‎صورت وسط­چین در زیر آن با قلم 10 B Mitra  پررنگ تایپ و به‎ ترتیب از 1 شماره‌گذاری ‌شود. نمودارها در داخل متن و در جایی درج شوند که به آنها ارجاع می‌شود، همچنین نمودارها باید در موقعیت وسط‎چین نسبت به دو طرف کاغذ قرار گیرند. بیان واحد کمیت‌ها در نمودارها الزامی است. در متن مقاله باید به همۀ نمودارها ارجاع شود. هر نمودار را با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار دهید.

جدول‌ها

هر جدول باید شماره و عنوان داشته باشد که در وسط جدول با قلم 10 B Mitra  پررنگ تایپ و به‎ترتیب از 1 شماره‌گذاری ‌شود. باید جدول‌ها در داخل متن و پس از جایی که به آنها اشاره شده، در موقعیت وسط­چین نسبت به دو طرف کاغذ درج شوند. عنوان ستون­های جدول‌ها باید به‎صورت وسط‎چین (10 B Mitra ) و کلیه متون در داخل جدول اگر فارسی باشند به‎صورت راست­چین یا وسط‎چین بسته به مقدار متن داخل جدول (11 B Mitra) و اگر لاتین باشند به‎صورت چپ­چین (Times New Roman 8) تایپ شوند. همۀ اعداد در جدول‌ها باید به‎صورت فارسی و وسط چین تایپ شوند. بیان واحد کمیت‌ها در جدول الزامی است. هر جدول با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و ما بعد آن قرار گیرد. جدول 1 مطابق راهنمای بالا تهیه شده است. در این جدول نوع و اندازه قلم مورد نیاز برای تدوین مقاله‌ها فارسی به‎صورت خلاصه آمده است.

جدول 1. خلاصه نوع و اندازه قلم­های مورد نیاز برای تدوین مقاله‌ها فارسی

عنوان

قلم (فونت)

اندازه

نوع قلم

عنوان مقاله

B Mitra

13

پررنگ

نام و نام خانوادگی

B Mitra

11

نازک

آدرس پست الکترونیکی نویسندگان

Times New Roman

8

نازک

عنوان بخش­ها

B Mitra

13

پررنگ

عنوان زیر بخش­ها

B Mitra

12

پررنگ

متن چکیده

B Mitra

13

نازک

واژه‌های کلیدی

B Mitra

13

نازک

عنوان انگلیسی

Times New Roman

12

پررنگ

نام و نام خانوادگی انگلیسی

Times New Roman

11

نازک

متن چکیده انگلیسی

Times New Roman

12

نازک

کلید واژه­های انگلیسی

Times New Roman

12

نازک

متن اصلی

B Mitra

13

نازک

زیر نویس فارسی

B Mitra

8

نازک

زیر نویس لاتین

Times New Roman

8

نازک

عنوان جدول‌ها و نمودارها

B Mitra

11

نازک

عنوان ستون­های جدول‌ها

B Mitra

11

نازک

متون فارسی درون جدول‌ها

B Mitra

11

نازک

متون لاتین درون جدول‌ها

Times New Roman

9

نازک

مراجع فارسی

B Mitra

12

نازک

مراجع لاتین

Times New Roman

11

نازک

  

نتیجه­ گیری و پیشنهادها

 بخش جمع‌بندی و نتیجه‌گیری پس از متن اصلی مقاله الزامی است. در صورت داشتن پیشنهاد، می‎توانید آنها را در انتهای نتیجه‎گیری قرار دهید.

روش منبع دهی

‎منبع دهی مقاله با قلم فارسی 12 B Mitra و انگلیسی آن با قلم  TimesNew Roman 11 است. نحوه‌ی مرجع‌نویسی به صورت ذیل است:

ارجاعات داخل متن:

  • ارجاعات داخل متن مقاله: (نام نویسنده، سال: صفحه) مانند (رابینز، ۲۰۰۷: ۱۴۸). حتما فارسی باشد.
  • مـرجع در متـن با نام سازمان: (در صورت نداشتن نام نویسنده (مرکز اقلیم‌شناسی، ۱۳۸۸: ۱۵۴).
  • مـرجع در متـن با نام مجـله: (در صـورت نداشتن نام نویسنده) عنوان مجله (برجسته)، شماره‌ی مجله، شماره‌ی صفحه.

نحوه‌ی تنظیم منابع و مآخذ در انتهای مقاله:

  • مرجع کتاب: نام خانوادگی، نام، (سال نشر)، عنوان (برجسته)، محل نشر: ناشر.
  • مرجع ترجمه: نام‌خانوادگی و نام نویسنده، (سال نشر)، عنوان (برجسته)، نام و نام‌خانوادگی مترجم، محل نشر: ناشر.
  • مرجع مقاله: نام خانوادگی، نام، (سال نشر)، عنوان، نام مجله (برجسته)، شماره مسلسل، زمان نشر، ازصفحه...تا صفحه...
  • مـرجع پـایان‌نـامه: نام خانـوادگی، نام نویسنده، (سال نشر)، عنوان، به‌راهنمایی: نام و نام خانوادگی استاد راهنما، نام دانشگاه، مقطع و رشته تحصیلی.
  • مرجع منابع اینترنتی: نام‌خانوادگی و نام نویسنده، (سال)، عنوان (برجسته)، گرفته شده در تاریخ، از آدرس سایت اینترنت

 در فهرست منابع، ابتدا منابع فارسی به ­ترتیب حروف الفبای فارسی سپس منابع انگلیسی به‎ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شوند.

 

English Title of the Article with English Font (Times New Roman) Size 12 Bold

Times New Roman 11    نام نویسندگان

 چکیده انگلیسی:

چکیده انگلیسی مقاله به‎طور دقیق با ترجمه چکیده فارسی همسان باشد (رعایت تمام موارد دستورالعمل‎های چکیده‎نویسی فارسی در این بخش هم الزامی است) و با قلم12 Times New Roman نوشته شود. تعداد کلمات چکیده کمتر از 150 کلمه و بیشتر از 200 کلمه نباشد.

واژه‌های کلیدی:  از نظر ترتیب و تعداد درست همان ترجمه انگلیسی کلیدواژه­ های فارسی و با قلم Times New Roman 11 باشند.