اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر عبدالله شفیع آبادی

مشاوره استاد گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

ashafiabadyyahoo.com
05832296982

مدیر مسئول

دکتر محبوبه سلیمان پور عمران

برنامه ریزی درسی استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

m.pouromrangmail.com
05832296982

اعضای هیات تحریریه

دکتر عبدالله شفیع آبادی

مشاوره استاد گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

ashafiabadyyahoo.com
05832296982

دکتر علی دلاور

روش‌های تحقیق و آمار استاد گروه سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبایی

delavaraliyahoo.com
05832296982

دکتر حمید علیزاده

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی استاد بازنشته گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبایی

alizadehatu.ac.ir
05832296982

دکتر رمضان حسن زاده

روان شناسی تربیتی استاد گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

rhassanzadehdyahoo.com
05832296982

دکتر حسینعلی کوهستانی

رفتار سازمانی استاد بازنشته دانشگاه فردوسی مشهد

kouhestani.profcms.um.ac.ir
kouhestaniferdowsi.um.ac.ir
05832296982

دکتر ابوالفضل کرمی

مشاوره دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

ravansanjiyahoo.com
05832296982

دکتر محمود قربانی

مدیریت آموزشی دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

drm_ghorbani2020yahoo.com
05832296982

دکتر مصیب سامانیان

علوم کتابداری استادیار بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

samanianmosayebyahoo.com
05832296982

دکتر شهربانو جلایی

روانشناسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

faslnamehbojnordiau.ac.ir
05832296982

ویراستار انگلیسی

دکتر میر محمد خادم نبی

مطالعات ترجمه دکترای مطالعات ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیات علمی دانشگاه مراغه

khademm-nabidsbu.ac.ir
05832296982

کارشناس نشریه

احمد طاهری

کتابداری و اطلاع رسانی کارشناس نشریه - واحد بجنورد

ataheriz11962gmail.com
05832296979