فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه تربیتی (EDUC) - واژه نامه اختصاصی