+ - دوره ۲ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۲۰ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۱۴ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱۳ ‏(۱۳۸۶)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۸۵)
+ - دوره ۵ ‏(۱۳۸۴)
تأثير آشنايي با فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در پيشرفت تحصيلي دانشجويان رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن
نشریه: فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشنامه تربيتي
شماره: فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشنامه تربيتي (دوره: ۱۸، شماره: ۱۸)
نویسنده: عليرضا زارع داويجاني
کلیدواژه‌ها : آشنايي ، ارتباطات ، ‌شبكه ، پيشرفت تحصيلي ، ICT ، اطلاعات ، جنسيت ، آموزش ، فناوري
چکیده:

فناوري ارتباطات و اطلاعات (ICT) يک تخصص ميان رشته‌اي است که جهت ايجاد امکان ارتباط از راه دور، دسترسي به اطلاعات و جلوگيري از انباشت و انحصار آن مورد استفاده قرار مي‌گيرد (به نقل از شريفي، 1383). در عصر فناوري پيشرفته، ثروت پايدار يک جامعه، استعداد نيروي ماهر و خلاق آن جامعه است و پيشرفت و رفاه هر جامعه به مغزهاي آن بستگي دارد (ديويد السون، 1377). و از آنجايي که منابع انساني بيشترين تأثيرپذيري را از تکنولوژي ارتباطات و اطلاعات و رسانه‌ها دارند، بديهي است کشورهايي که بتوانند براي خود منابع انساني توسعه يافته‌اي تدارک ببينند، ثروت خود را پايدار و ماندني کرده‌اند (کرم‌پور، 1382). و بي‌ترديد تقويت نيروي ماهر و مبتکر بستگي به آموزش دارد. آموزشي که با اصول آموزشي نوين و روزآمد ارائه شود. (ديويد السون، 1377). آنچه امروزه در نظام آموزشي عالي مطرح مي‌شود، استفاده از فناوري‌هاي جديد (جهت آسان‌سازي يادگيري) و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان است (پورجمشيدي، 1381).
اين پژوهش به بررسي تأثير رابطه آشنايي با فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در پيشرفت تحصيلي دانشجويان رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن مي‌پردازد. مطالعه حاضر بر روي 160 نفر از دانشجويان و به وسيله پرسشنامه‌اي محقق ساخته و با کمک نرم‌افزار SPSS انجام شد تا تأثير ميزان آشنايي مختلف (کم و زياد) با (ICT)، جنسيت و ميزان آشنايي مختلف با (ICT) در دو جنس دختر و پسر بر پيشرفت تحصيلي بررسي ‌شود. نتايج حاصل بوسيله آزمون t استيودنت در دو گروه مستقل و تحليل واريانس عاملي مورد مقايسه قرار گرفت. بنابر نتايج به دست آمده مشخص گرديد که جنسيت نقشي در پيشرفت تحصيلي ندارد، در صورتي که آشنايي کم و زياد با فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان تأثير دارد.

فایل مقاله : [دریافت (1.2 MB)] ‏1,402 دریافت تاكنون