+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۰)
+ - دوره ۲۰ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۱۴ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱۳ ‏(۱۳۸۶)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۸۵)
+ - دوره ۵ ‏(۱۳۸۴)
بررسي و مقايسه تأثير روش تدريس حل مسأله با روش تدريس سنتي در دروس علوم تجربي و رياضيات بر پيشرفت تحصيلي و يادآوري دانش‌آموزان كلاس سوم راهنمايي مدارس دولتي شهر بهشر و ارائه الگوي عملي
نشریه: فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشنامه تربيتي
شماره: فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشنامه تربيتي (دوره: ۱۴، شماره: ۱۴)
نویسنده: حبيب الله نجفي هزار جريبي
کلیدواژه‌ها : پيشرفت تحصيلي ، روش تدريس حل مسأله ، روش تدريس ، روش تدريس سنتي ، يادآوري
چکیده:

اين مقاله بر اساس نتايج به دست آمده از طرح پژوهش بررسي و تأثير روش تدريس حل مسأله با روش تدريس سنتي در دروس علوم تجربي و رياضيات بر پيشرفت تحصيلي و يادآوري دانش‌آموزان كلاس سوم راهنمايي مدارس دولتي شهر بهشهر و ارائه الگوي عملي تهيه شده است. تحقيق ياد شده طي يك سال تحصيلي بر روي 224 دانش‌آموز دختر و پسر با روش نيمه تجربه و استفاده از روش نمونه‌گيري خوشه‌اي اجرا گرديده است و دانش‌آموزان هر جنسيت به دو گروه تقسيم شدند. نتايج نشان داد دانش‌آموزان كه باروش تدريس حل مسأله به صورت گروهي آموزش ديده‌اند نسبت به دانش‌آموزاني كه با روش تدريس سنتي آموزش ديده‌اند در دروس علوم تجربي و رياضيات از پيشرفت تحصيلي و ميزان ياد‌آوري بيشتري برخوردار شدند. همچنين روش تدريس حل مسأله و سنتي بر دانش‌آموزان دختر و پسر تأكيد يكسان را نشان داده است.

فایل مقاله : [دریافت (1.3 MB)] ‏1,087 دریافت تاكنون