+ - دوره ۲ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۲۰ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۱۴ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱۳ ‏(۱۳۸۶)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۸۵)
+ - دوره ۵ ‏(۱۳۸۴)
بررسي ميزان تأثير دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت مديران در اثر بخش بودن عملكرد آنها از ديدگاه دبيران دبيرستانهاي اسلامشهر در سال تحصيلي 83-84
نشریه: فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشنامه تربيتي
شماره: فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشنامه تربيتي (دوره: ۸، شماره: ۸)
نویسنده: فاطمه بهرامي خوشخو
کلیدواژه‌ها : زبان ، يادگيري ، افت تحصيلي
چکیده:

تحقيق حاضر به بررسي تأثير آموزش ضمن خدمت بر اثر بخشي عملكرد مديران از ديدگاه دبيران دبيرستانهاي دخترانه و پسرانه شهرستان اسلامشهر مي‌پردازد. در اين تحقيق بررسي تأثير آموزش ضمن خدمت در زمينه‌هاي روابط انساني، برقراري محيط صميمي و دوستانه، ابتكار و نوآوري، اعتماد به نفس، رعايت شرح وظايف و اثربخش بودن عملكرد مديران آموزش ديده و مقايسه آن با مديران آموزش نديده و ارائه پيشنهادهايي بر اساس نتايج تحقيق در اختيار مسئولين و دست‌اندركاران نظام آموزشي مخصوصاً مسئولين تأمين و تربيت نيروي انساني در آموزش و پرورش قرار خواهد داد.
براي دستيابي به اين اهداف از روش توصيفي، پيمايشي استفاده شده است و جامعه آماري در اين تحقيق مديران و دبيران دبيرستانهاي دخترانه و پسرانه شهرستان اسلامشهر مي‌باشد كه به روش تصادفي ساده در دو گروه انجام شده است. 158 نفر از دبيران مديران آموزش ديده و گروه دوم شامل 158 نفر از دبيران مديران آموزش نديده مي‌باشند كه از بين 17000 نفر انتخاب شدند.
ابزار جمع‌آوري اطلاعات پرسشنامه بوده و براي تجزيه و تحليل يافته‌ها تحقيق از روش‌هاي آمار توصيفي و استنباطي مناسب استفاده شده است.
نتايج حاصل اندازه‌هاي تحقيق نشان داد كه مديراني كه در دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت شركت كرده‌اند از لحاظ هر يك از متغيرهاي (ايجاد محيط صميمي و دوستانه، ابتكار و نوآوري و اعتماد به نفس و رعايت شرح وظايف نسبت به مديراني كه در اين دوره‌هاي شركت نكرده‌اند اثربخش‌تر مي‌باشند، بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه آموزش ضمن خدمت در اثر بخشي عملكرد مديران مؤثر مي‌باشد.

فایل مقاله : [دریافت (121.5 kB)] ‏924 دریافت تاكنون