دوره و شماره: دوره 15، شماره 61، زمستان 1398، صفحه 1-170 
2. تاثیر آموزش به شیوه کندو کاو فلسفی بر خلاقیت در دانش آموزان پسر کلاس ششم

صفحه 0-0

عباس شاه ولی؛ رضا پاشا؛ سعید بختیارپور؛ بهنام مکوندی؛ علیرضا حیدرئی


4. تحلیل معنایی توانمند سازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ایران و دانشگاه های کانادا

صفحه 0-0

سیده آزاده صفربگلو؛ کامران محمدخانی؛ مریم مصلح؛ بابک نصیری قرقانی


9. تاثیر باورهای اساسی بر شایستگی تحصیلی با میانجیگری هیجان های تحصیلی

صفحه 0-0

محمدمهدی مقدم نیا؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ کیانوش هاشمیان