فرآیند تولید محتوای الکترونیکی بر اساس مدل p3 و نقش ابزارهای تألیف محتوای الکترونیکی در برنامه درسی آموزش عالی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

3 استادیار دانشگاه پیام نور ساری، ساری

چکیده

درجهان پیشرفته و به سرعت متغیر امروز ترکیب فنآوری های الکترونیکی در فرایند آموزش و یادگیری و محتوای برنامه درسی آموزش عالی، امری اجتناب ناپذیر است. مطالعه حاضر با بررسی پژوهش‌ها و منابع مکتوب و غیر مکتوب داخلی و خارجی، با هدف معرفی محتوای الکترونیکی و ثأثیر آن در یادگیری پویا، ضمن ارائه مدل­ها و رویکرد­های نوین در تولید محتوای الکترونیکی از قبیل ADDIE,SCORM, P3 ، به طرح چند پرسش در زمینه فرایند تولید محتوای الکترونیکی بر اساس مدلP3 و ابزار­های تألیف آن می­پردازد. نتایج حاصل در عین این که اثر بخشی محتوای الکترونیکی را در افزایش یادگیری خاطر نشان می­کند، به محدودیت عمده آن در پر هزینه بودن فرایند تولید محتوا اشاره می‌نماید. بر این اساس، نکاتی در مورد تولید محتوای الکترونیکی در حوزه برنامه درسی آموزش عالی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها