بررسی تأثیر دوره آموزشی مدیریت استرس بر میزان استرس و عملکرد شغلی معلمان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

2 مدیر گروه رشته راهنمایی و مشاوره و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قوچان

3 کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر دوره آموزشی مدیریت استرس بر روی استرس شغلی و عملکرد معلمان صورت گرفته است. روش پژوهش، شبه آزمایشی با اجرای پیش آزمون و پس آزمون است و جامعه آماری این پژوهش کلیه آموزگاران مرد و زن شاغل در شهر ششتمد – شهرستان سبزوار می­باشند. که طی سال تحصیلی 92-1391مشغول به تدریس بوده و تعدادشان 163 نفر  می‌باشد. پس از اجرای پیش آزمون، 40 نفر از معلمانی که بالاترین استرس را گزارش کرده بودند، به صورت تصادفی در قالب گروه­های آزمایش و گواه تقسیم شدند. محتوای دوره آموزشی، طی 10 جلسه آموزشی، شامل: برنامه­های متنوع مدیریت زمان، شیوه­های مقابله مستقیم و غیر مستقیم، جرئت­ورزی و مدیریت کلاس به گروه آزمایش آموزش داده شد. برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌های استرس شغلی HSE و عملکرد شغلی پاترسون در پیش آزمون و پس آزمون اجراشد .در بخش تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار 17SPSS, استفاده گردید. برای تحلیل داده­ها از تحلیل کواریانس، تحلیل واریانس یکراهه و همبستگی پیرسون استفاده شده است .نتایج نشان داد که میزان استرس معلمان برخوردار از دوره آموزشی مدیریت استرس نسبت به گروه گواه کاهش پیدا کرده و نیز عملکرد آن‌ها بالا رفته است. از یافته­های دیگر این بود که زنان نسبت به آموزش تأثیر پذیرتر از مردان هستند و سابقه تدریس تأثیری بر میزان استرس شغلی معلمان ندارد ونیز بین استرس و عملکرد شغلی در گروه‌ها رابطه معناداری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها