بررسی تأثیر سرمایه فکری بر سرمایه اجتماعی با تأکید بر نقش میانجی مدیریت‌دانش

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت‌حیدریه،گروه علوم‌تربیتی، تربت‌حیدریه

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد،گروه مدیریت، مشهد، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری دانشگاه آزاد کرمان

چکیده

 پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر سرمایه­فکری بر سرمایه ­اجتماعی با تأکید بر نقش میانجی مدیریت­دانش در مدیران انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه­آماری تحقیق شامل مدیران مقطع ابتدایی به تعداد 100 نفر بود. از این تعداد به عنوان نمونه 80 نفر با استفاده از نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل سه پرسشنامه سرمایه­فکری و سرمایه­اجتماعی و مدیریت­دانش بودند. یافته­ها نشان دادند؛ بین سرمایه­فکری و سرمایه­اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. سرمایه­فکری تأثیر مثبتی بر مدیریت دانش دارد. سرمایه­اجتماعی تأثیر مثبتی بر مدیریت­دانش دارد. نقش مدیریت دانش به­حدی قوی نیست که به عنوان یک متغیر میانجی عمل کند

کلیدواژه‌ها