بررسی عملکرد آموزش فنی و حرفه‌ای استان خراسان شمالی بر جذب جوانان به مسابقات ملی مهارت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، استان خراسان شمالی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، استان خراسان شمالی

3 رئیس مرکز بجنورد، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی، ایران

چکیده

وظیفه اصلی نظام آموزش فنی و حرفه‌ای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه است که هم نیاز جامعه به افراد ماهر را تأمین کند وهم با آموزش افراد، آنها را برای ورود به بازار کار ویافتن شغلی مناسب آماده می‌سازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عملکرد آموزش فنی و حرفه‌ای ارائه شده در استان خراسان شمالی بر استقبال و جذب جوانان به مسابقات ملی مهارت انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل مربیان، کارآموزان آموزش دیده در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و برگزیدگان استانی مسابقات ملی مهارت که به مرحله کشوری راه یافته اند می‌باشد. تعداد کل نمونه 267 نفر براساس جدول کرجسی و مورگان برآورد گردید. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بوده است که شامل بر 25 سوال و براساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت تهیه شده است. قابلیت اعتماد پرسشنامه تنظیمی با توجه به محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 862/0 برای مربیان، کارآموزان و برگزیدگان استانی بوده است. پس از جمع آوری اطلاعات نهایتا با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSSتجزیه و تحلیل‌های آماری انجام شده و نتایج نشان داد که کلیه فرضیه‌های روند اجرای آموزش در مراکز فنی و حرفه ای، وجود مربیان ماهر و کیفیت برنامه‌ها و استانداردهای آموزشی ارائه شده در مراکز فنی و حرفه‌ای برجذب حداکثری جوانان به مسابفات ملی مهارت در استان خراسان شمالی تاثیر مثبت داشته است. بر اساس آزمون فریدمن بر روی فرضیات نتایج نشان داد که وجود مربیان ماهر با ضریب 4.18، کیفیت برنامه‌ها و استانداردهای آموزشی با ضریب 3.55 و تاثیر روند اجرای آموزشهای فنی و حرفه‌ای با ضریب 1.95 به ترتیب دارای بیشترین تاثیر از نظر پاسخ دهندگان بر جذب جوانان به مسابقات ملی مهارت را دارد. و کلیه فرضیات مورد بررسی تاثیر مثبت و معنی داری بر جذب داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها