رابطه‌ی بین جنسیت ، سن ، سطوح گذرانده شده در زمینه ی فناوری اطلاعات با میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در اعضای هیأت علمی منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

مدرس گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه آموزگاری کشور تاجیکستان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تحلیل رابطه ی بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با جنسیت ، سن و سطوح تجارب اعضای هیأت علمی منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامی در سال 90-89 به انجام رسیده است .
 روش آن کاربردی و توصیفی پیمایشی از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه ی آماری آن ، استادان عضو هیأت علمی دانشگاه­های آزاد اسلامی منطقه سه که به ترتیب تعداد2160 باشد که بر اساس جدول کرجسی – مورگان تعداد 327 نفر از اساتید(165 نفر زن و 162 نفر مرد) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی- خوشه ای انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه ی محقق ساخته که به صورت مقیاس لیکرت طراحی گردیده ، استفاده شده است . برای محاسبه ی اعتبار و ضریب پایایی­، از روش ضریب آلفای کرو نباخ استفاده شد و نتایج حاصل از بررسی اعتبار پرسشنامه نشان داد که ضریب آلفای محاسبه شده برای هر یک از متغیرها از 87/0 بیشتر است، لذا می­توان نتیجه گرفت که پرسشنامه­ی مورد استفاده از اعتبار و ثبات تحقیقی لازم بر خوردار      می باشد روش تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از آزمون  آزمون تی دو نمونه­ای مستقل (تی تست[1]) و ضریب همبستگی پیرسون آزمون تحلیل آنالیز واریانس یک طرفه می باشد .
 بر اساس نتایج بدست آمده در سطح خطای 5 درصد متوسط استفاده از رایانه و نرم افزارها، اینترنت و سرویس های اینترنتی ، میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در انجام عملکردهای آموزشی در بین زنان بیشتر از مردان و میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در انجام عملکردهای پژوهشی مردان بیشتر از زنان است و نیز بین سن اعضای هیأت علمی منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامی با میزان استفاده­ی آنان از فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه­ی منفی (معکوس) وجود دارد. و همچنین بین سطوح گذرانده شده (مقدماتی، متوسطه، پیشرفته، تجربی) در زمینه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات، اختلاف معنی داری را نشان می­دهد، که به ترتیب کم به زیاد به صورت زیر هستند: 1- مقدماتی  2- تجربی 3- متوسط 4- پیشرفته 

کلیدواژه‌ها