بررسی رابطه بین سخت رویی با رضایت شغلی واسترس در بین کارکنان واعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سخت رویی،رضایت شغلی واسترس اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد است.
حجم نمونه براساس 200 نفر که با استفاده از شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انجام پذیرفت. جهت‌ جمع‌آوری داده‌ها از 3 ابزار عمده الف: مقیاس دیدگاه های شخصی و ب: پرسشنامه رضایت شغلی دیوویس ج)آزمون استرس استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی ( فراوانی، درصد، میانگین، نمودار و ... ) و از آمار استنباطی :آزمونt و رگرسیون که از طریق پردازش داده‌ها به رایانه نتایج نهایی به شرح ذیل حاصل گردید:
-          بین سخت رویی  اعضای هیئت علمی و کارکنان تفاوت معنی داری وجود دارد.
بین رضایت شغلی  اعضای هیئت علمی و کارکنان تفاوت معنی داری وجود دارد.-  بین استرس اعضای هیئت علمی و کارکنان تفاوت معنی داری وجود ندارد- بین سخت رویی و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.- بین سخت رویی و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی رابطه مثبت و معنی وجود دارد.- بین سخت رویی و رضایت شغلی و استرس در کارکنان رابطه  معنی داری وجود ندارد.- بین سخت رویی و رضایت شغلی و استرس در اعضای هیئت علمی رابطه  معنی داری وجود  دارد.

کلیدواژه‌ها