رابطه مؤلفه‌های هوش سازمانی با سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

     تحقیق حاضر با عنوان « رابطه­ی مؤلفه­های هوش سازمانی با سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی رودهن» می­باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه­یابی است. روش جمع­آوری اطلاعات، کتابخانه­ای و میدانی بوده که با استفاده از پرسشنامه­ی محقق ساخته در یک نمونه 30 تایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ پرسشنامه سازمان یادگیرنده 899% و هوش سازمانی 968%  اندازه­گیری شد. جامعه­ی آماری آن شامل 470 نفر که به صورت تصادفی مرحله­ای 124 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است.  اطلاعات بدست آمده با انجام محاسبات آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که تک تک   مؤلفه­های هوش سازمانی (بینش اشتراک، سرنوشت مشترک، تمایل به تغییر، جرأت و شهامت، اتحاد و توافق، کاربرد دانش و فشار عملکرد) با سازمان یادگیرنده رابطه معنی داری وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها