ارائه یک چهارچوب مفهومی برای سنجش کیفیت در دانشگاه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی واحد علوم وتحقیقات وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

2 دانشیار دانشکده مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

3 دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، عضو هیأت علمی دانشاه میانه

4 دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، عضو هیأت علمی دانشاه میانه.

چکیده

مطالعه صورت گرفته با هدف کلی شناخت مشکلات خدمات آموزشی و رفاهی به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین با رویکرد به مدل‌های مشتری مدار انجام گرفته است. پژوهش حاضر بر اساس مدل تغییر یافته servqual که بر شش بعد اصلی کیفیت خدمات آموزشی و امکانات رفاهی دانشجویی ارائه شده، استوار است. در این پژوهش شش فرضیه مطرح گردید، که سه فرضیه صحیح رد گردید و فرضیات مخالف مبتنی بر وجود شکاف و معنی‌دار بودن مورد توجه قرار گرفت. روش تحقیق این پژوهش از نوع پیمایشی و مدل مورد بررسی مدل ترکیبی بوده است. تعداد نمونه این پژوهش دویست و نود و شش نفر بود که از فرمول مورگان به تعیین حجم نمونه پرداخته و به صورت طبقه‌ای و تصادفی در چهار دانشکده‌ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین توزیع گردید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه و مصاحبه می‌باشد که بر اساس طیف هفت گزینه‌ای در شناخت وضع موجود و ادراکات مورد توجه قرار گرفته است و از روشهای آمار استنباطی شامل: آزمون فریدمن، آزمون کروسکال - والیس، آزمون ویل کاکسون، برحسب ضرورت با توجه به فرضیات و مسائل تحقیق به کار گرفته شده است.
 

کلیدواژه‌ها