مقایسه اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی در تعارضات زناشویی و سخت رویی، دانشجویان زن دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه روان شناسی عمومی تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر تعارضات زناشویی و سخت رویی در زنان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می‌باشد آزمودنی‌های این پژوهش 32 نفر از دانشجویان زن متاهل دانشگاه هستند که با نمونه‌گیری در دسترس (داوطلبانه) گزیده شده اند و شرط ورود آزمودنی‌ها این بود که حداقل دو سال از ازدواج شان گذشته باشد. ابزارهای تحقیق عبارتست از: پرسش‌نامه تعارض‌ها زناشویی و آزمون بررسی دیدگاه‌های شخصی (سخت رویی) که با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایائی آنها به ترتیب 86/0 و 82/0 به دست آمد. طرح پژوهشی، طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل می‌باشد. ابتدا برای هر دو گروه پیش آزمون اجرا گردید، سپس مداخله آزمایشی (آموزش مهارت‌های ارتباطی) به گروه آزمایشی ارائه گردید و پس از اتمام برنامه آموزشی پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. نتایج تحلیل فرضیه‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی باعث کاهش تعارضات زناشویی شده و در خرده مقیاس‌های همکاری، همسو شدن در کارهای مالی، رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان و واکنش‌های هیجانی تفاوت معناداری دیده شد () و آموزش مهارت‌های ارتباطی در سخت رویی زنان تاثیری نداشت و تفاوت معنی داری دیده نشد.

کلیدواژه‌ها