بررسی رابطه بین اِعمال مدیریت تغییر مدیر و عملکرد دبیر در دبیرستان های دخترانه شهر خرم آباد بر اساس مدل رابینز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین اِعمال مدیریت تغییر مدیر و عملکرد دبیران در دبیرستانهای دخترانه پرداخته‌ایم. بدین منظور صد و بیست و هشت نفر دبیر و سیصد و شصت و هشت نفر دانش‌آموز و با روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و به وسیله دو پرسشنامه محقق ساخته مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد که بین اعمال مدیریت تغییر مدیر و عملکرد دبیر در سطح معناداری  و با اطمینان نود و نه درصد رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها