بررسی رابطه عدالت سازمانی با سلامت سازمانی در بین کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ومیزان سلامت سازمانی در بین کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی در سال هشتاد و هشت صورت پذیرفته است. به همین منظور عدالت سازمانی به عنوان متغیرمستقل و سلامت سازمانی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است.
جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان رسمی و قراردادی سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی تشکیل می‌دهد که با توجه به جدول مورگان نمونه‌ای به حجم صد و چهل و یک نفر به روش تصادفی– طبقه‌ای متناسب با حجم کارکنان از بین دویست و چهار نفر انتخاب شدند.
روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد، ابزار پژوهش عبارتند از پرسشنامه‌های عدالت سازمانی نیهوف، مورمن و سلامت سازمانی محقق ساخته که هر دو پرسشنامه توسط کارکنان پاسخ داده شدند. روایی پرسشنامه‌ها به وسیله استاد محترم راهنما و مشاور و دیگر اساتید مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه عدالت سازمانی 58/87 و پرسشنامه سلامت سازمانی 50/84 به دست آمد.
روش تجزیه تحلیل اطلاعات عبارتند از آمار توصیفی، آزمون رگرسیون، مقایسه میانگین‌ها و تحلیل واریانس‌ها. نتایج نشان داد که با احتمال 95% بین عدالت سازمانی و میزان سلامت سازمانی رابطه وجود دارد. همچنین از نتایج فرعی پژوهش حاضر نتیجه‌گیری می‌شود که بین مولفه‌های عدالت توزیعی، رویه‌ای و تعاملی با میزان سلامت سازمانی رابطه وجود دارد و بین جنسیت، مدرک تحصیلی، نوع استخدام، سابقه خدمت و سن کارکنان با میزان سلامت سازمانی رابطه وجود ندارد. 

کلیدواژه‌ها