بررسی رابطه بین آموزش ترغیبی و باورهای هوشی در دانش آموزان دوره متوسطۀ شهرکاشمر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه علامه طباطبائی

3 عضو هیأت علمی پژوهشگاه تعلیم و تربیت.

4 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین آموزش ترغیبی و باورهای هوشی در دانش‌آموزان دورۀ‌ متوسطۀ شهر کاشمر انجام شد. جامعه پژوهش عبارت بود از کلیۀ دانش‌آموزان دختر و پسر دورۀ متوسطۀ شهر کاشمر که در سال تحصیلی 89 - 1388 مشغول به تحصیل بوده‌اند. نمونۀ آماری نیز شامل پانصد و چهل نفر از دانش‌آموزان (دویست و هفتاد دختر و دویست و هفتاد پسر) بود که با روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند. بدین ترتیب که ابتدا شهر کاشمر به سه حوزۀ جغرافیایی (شمال، جنوب و مرکز) تقسیم شد. سپس، از هر حوزه چهار مدرسه و از هر مدرسه سه کلاس و سرانجام از هر کلاس پانزده نفر به ‌صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از (الف) پرسشنامۀ آموزش ترغیبی (آموس، پورکی و توبیاس، 1984) و (ب) پرسشنامه باورهای هوشی (ذبیحی حصاری، 1384). داده‌ها با استفاده از آزمون ‌همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که (الف) بین مؤلفه‌های آموزش ترغیبی و باورهای هوشی رابطه‌ معنی‌داری وجود دارد؛ (ب) بین نظرات دانش‌آموزان دختر و پسر دربارۀ آموزش ترغیبی تفاوت وجود دارد؛ (ج) بین نظرات دانش‌آموزان پایه‌های مختلف تحصیلی دربارۀ آموزش ترغیبی تفاوت وجود دارد و (د) بین باورهای هوشی دانش‌آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. استفاده از این نتایج می‌تواند تأثیر گذار بر روند آموزش و یادگیری باشد. 

کلیدواژه‌ها