تاثیر میزان استفاده از فناوری IT,ICT در بهبود فرایندآموزشی درس قرآن دوره‌ی ابتدایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، مدرس و سرگروه آموزشی.

2 - عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

هدف‌ اساسی ‌از انجام پژوهش حاضر، شناخت و آگاهی از نقش استفاده از فناوری IT,ICT در بهبود فرایند آموزشی درس قرآن در مدارس دوره‌ی ابتدایی بود. به این منظور با توجّه به مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش، سه سؤال در رابطه با مؤلفه‌های مورد مطالعه مطرح و از جامعه‌ی آماری هزار و صد و چهل و شش نفر معلّم، سیصد نفر (صد و بیست و نه نفر شهری و صد و هفتاد و یک نفر روستایی) با فرمول کوکران در سطح اطمینان 95% و با میزان دقّت 5% به عنوان حجم نمونه با روش نمونه‌گیری تصادفی از بین معلّمان دوره‌ی ابتدایی استان گلستان، شهرستان گنبد کاوس انتخاب شدند. برای پاسخ به این سؤال‌ها، از پرسشنامه‌ی محقق ساخته‌ حاوی سی و یک سؤال، شامل: اطلاعات عمومی، سؤالات کمی و سؤالات مربوط به متغیرهای پژوهش بر حسب طیف طبقه‌بندی لیکرت استفاده که برای تعیین روایی[1]، از قضاوت متخصصان و برای تعیین پایایی[2] یک اجرای آزمایشی بر روی سی نفر از معلّمان، از طریق آلفای کرونباخ ضریب برابر 81/0 داده‌های لازم به دست آمد. داده‌ها با استفاده از شیوه‌های آمار توصیفی شامل: محاسبه‌ی فراوانی، فراوانی درصدی، جداول و نمودار و آمار استنباطی شامل: آزمون خی‌دو مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نتایج خی‌دو نشان داد که: بین استفاده از فناوری IT,ICT و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس قرآن دوره‌ی ابتدایی رابطه‌ی معنی‌دار وجود دارد. بین استفاده از فناوری IT,ICT و بهبود فرایند آموزشی دانش‌آموزان در درس قرآن دوره‌ی ابتدایی رابطه‌ی معنی‌دار وجود دارد. استفاده از فناوری IT,ICT در صورت مشارکت فعّال دانش‌آموزان تأثیر بیشتری در فرایند تدریس قرآن دارد.  

کلیدواژه‌ها