نقش راهبردهای شناختی و فراشناختی در انگیزۀ پیشرفت فراگیران نظام آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تکنولوژی آموزشی و معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

2 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، مدرس دانشگاه پیام نور روانسر، عضو باشگاه پژوهشگران جوان.

3 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده

این مقاله بر اساس پژوهشی که به منظور بررسی نقش راهبردهای شناختی و فراشناختی در انگیزۀ پیشرفت فراگیران نظام آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه متخصصین انجام یافته، تدوین شده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. از تعداد هفتاد نفر متخصصین (برنامه‌ریزی درسی، تکنولوژی آموزشی، آموزش الکترونیکی‌) دانشگاه‌های تهران (‌شهید بهشتی، علامه طباطبائی، تربیت مدرس، تربیت معلم، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران‌) پنجاه و هشت نفر به شیوۀ نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامۀ محقق ساخته است با چهل و شش گویه و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 8582 / 0 محاسبه گردیده است. داده‌های جمع‌آوری شده از طریق نرم‌افزار spss مورد بررسی قرار گرفت. جهت پاسخگویی به سؤالات پژوهش از آمار توصیفی و آزمون خی‌دو، آزمون آنالیز واریانس (F فیشر)، آزمون دانکن و t دو نمونه‌ای استفاده شده است. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که از بین راهبرد‌های شناختی راهبرد تکرار و مرور و بسط و گسترش معنایی و سازماندهی هر کدام به ترتیب دارای نقش خیلی زیاد، خیلی زیاد و زیاد هستند و راهبرد بسط و گسترش معنایی بیشترین نقش را در انگیزۀ پیشرفت فراگیران دارد. و از بین راهبردهای فراشناختی، راهبرد برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت و نظم‌دهی هر کدام به ترتیب دارای نقش زیاد، خیلی زیاد و زیاد هستند که راهبرد کنترل و نظارت بیشترین نقش را در انگیزۀ پیشرفت فراگیران دارد و تفاوت معنی‌داری بین نقش‌های راهبردهای شناختی و فراشناختی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها