بررسی ارتباط بین درک میزان آسانی و درک مفید بودن فناوری اطلاعات با شادکامی و سلامت روانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، دانشجوی دکترای پیام نور

2 دانشگاه پیام نور

3 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

در این پژوهش، به بررسی ارتباط بین درک میزان آسانی و درک مفید بودن فناوری اطلاعات با شادکامی و سلامت روانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر پرداخته شده و سؤالات اصلی تحقیق بدین ترتیب مطرح شده‌اند که آیا توان پیش‌بینی شادکامی و سلامت روانی، از طریق درک میزان آسانی و درک مفید بودن فناوری اطلاعات وجود دارد؟ در راستای پاسخگویی به سؤالات تحقیق، فرضیه تحقیق مطرح شده و عنوان گردیده است که می‌توان از طریق درک میزان آسانی و درک مفید بودن فناوری اطلاعات، شادکامی و سلامت روانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر را پیش‌‌بینی نمود. بنابراین، جامعه تحقیق حاضر را تمامی کارکنان شاغل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر تشکیل می‌دهند که در حدود 320 نفر می‌باشند. از این‌رو، با رعایت طرح تحقیق حاضر که توصیفی، از نوع زمینه‌یابی می‌باشد، تعداد 120 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی منظم انتخاب شده و جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می‌دهند که پس از انتخاب حجم نمونه، پرسشنامه‌های مرتبط با شادکامی، سلامت روانی، میزان آسانی و درک مفید بودن فناوری اطلاعات اجرا شده و با بهره‌گیری از مدل آماری رگرسیون چندمتغیری، به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته و در نهایت، یافته‌های تحقیق نشان داد که با افزایش درک میزان آسانی و درک مفید بودن فناوری اطلاعات، شادکامی و سلامت روانی نیز افزایش می‌یابد. لازم به ذکر است که یافته‌ فوق در سطح 01/0=a معنی‌دار است. 

کلیدواژه‌ها