بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و سبک تصمیم گیری آنان در مدارس مقطع متوسطه شهر بجنـورد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد.

چکیده

این پژوهش با عنوان بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک تصمیم گیری مدیران در مدارس متوسطه شهرستان بجنورد در نیمه نخست سال 1387 انجام گرفت. سوال اصلی این پژوهش این است که آیا بین هوش هیجانی مدیران وسبک تصمیم گیری آنان رابطه وجود دارد؟ به همین منظور هوش هیجانی به عنوان متغیر مستقل (پیش بین) و سبک تصمیم گیری به عنوان متغیر وابسته (ملاک) مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد‌. جامعه آماری دبیران مقطع متوسطه بجنورد که شامل 1200 نفر وهمچنین 70 نفر از مدیران مقطع متوسطه است حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 291 نفر دبیر و60 نفر مدیر می‌باشد که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تعیین هوش هیجانی و سبک تصمیم‌گیری از دو پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ و سبک تصمیم‌گیری استفاده شده است. که جهت تعیین روایی پرسشنامه‌ها از نظرات اساتید مجرب و صاحبنظران و تحقیقات پیشین که در رابطه با این موضوع بوده است استفاده گردید و برای سنجش پایایی (اعتبار) پرسشنامه از ضریب آلفای کرانباخ استفاده شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی وبا بکار گیری برنامه نرم افزاری SPSS شامل: شاخص‌های آماری (رسم جدول، فراوانی، درصد فراوانی، نمودارها) همچنین از آمار استنباطی شامل: آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون خی دو استفاده گردید. یافته های پژوهش در فرضیه اصلی وجود رابطه بین هوش هیجانی وسبک تصمیم‌گیری درسطح اطمینان 95 درصد را مورد تأیید قرارمی دهد.همچنین بین مولفه‌های هوش هیجانی که شامل: خود‌انگیزی، خود کنترلی، هوشیاری اجتماعی با سبک تصمیم‌گیری در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معناداری وجود دارد و نیز بین دو مولفه مهارت‌های اجتماعی و خود‌آگاهی با سبک تصمیم‌گیری در سطح اطمینان95 درصد رابطه معنا‌دار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها