مقایسه‌ی استرس شغلی در مدیران مدارس با منبع کنترل دورنی – بیرونی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی مشهد

2 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی تربت جام

3 عضو هیأت علمی دانشگاه ازاد اسلامی تربت جام

4 کارشناس ارشد روانشناسی

چکیده

منبع کنترل به عنوان یکی از ویژگی‌های شخصیتی، بر بسیاری از جنبه‌های رفتاری مدیران و کارکنان تأثیرگذار است. هدف اصلی این پژوهش مقایسه‌ی میزان استرس شغلی در مدیران مدارس با منبع کنترل درونی و بیرونی بود. جامعه آماری مورد مطالعه کل مدیران مدارس در مقاطع مختلف شهرستان تربت جام و نمونه شامل 120 نفر (58 مرد و 62 زن)، که با روش نمونه‌گیری لایه‌ای – تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه‌های منبع کنترل راتر و استرس شغلی (قاسمی، 1377) ابزارهای این پژوهش را شامل می‌شدند. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس یک طرفه، تحلیل واریانس دو طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان استرس شغلی مدیران با منبع کنترل درونی – بیرونی تفاوت معناداری وجود ندارد، همچنین بین میزان استرس شغلی مدیران زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد و دو عامل جنسیت و منبع کنترل در استرس شغلی مدیران با یکدیگر تعامل ندارند اما میزان استرس مدیران با سوابق مختلف، تفاوت معناداری وجود داشت، مدیران با سابقه بیش از 10 سال، نسبت به مدیران باسابقه زیر 5 سال از استرس کمتری برخوردار بودند. 

کلیدواژه‌ها