بررسی میزان برخورداری دانش‌آموزان دوره‌های راهنمایی و متوسطه استان کردستان ازمهارت‌های زندگی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی ورییس دفترباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه‌ آزاداسلامی واحدسقز

2 دانشجوی دکترای علوم اعصاب شناختی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف این پژوهش بررسی میزان برخورداری دانش‌آموزان دوره‌ راهنمایی و متوسطه از مهارت‌های زندگی بود. جامعه‌ آماری این پژوهش همه‌ی دانش‌آموزان دختر و پسر راهنمایی و متوسطه استان کردستان بود که از بین آنان 700 نفر به عنوان نمونه آماری از سه شهر سقز، بانه و مریوان به شیوه نمونه‌‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای و از طریق فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار پژوهش در این بررسی پرسشنامه‌ای محقق ساخته بود که پایایی آن براساس آلفای کرانباخ  محاسبه و روایی آن براساس نظر اساتید صاحب‌نظر مورد تأیید قرار گرفت. این پرسشنامه 5 مهارت تصمیم‌گیری، ارتباط انسانی، شهروند جهانی بودن، شهروند مسئول‌بودن و حل مسأله را در برمی‌گیرد. تجزیه و تحلیل یافته‌ها نشان داد که میزان برخورداری دانش‌آموزان دوره‌ راهنمایی و متوسطه از مهارت‌های مذکور حدوداً در سطح متوسط (براساس شاخص 50%) می‌باشد. بالاترین میزان برخورداری دانش‌آموزان در مهارت‌های تصمیم‌گیری و حل مسأله و پائین‌ترین میزان برخورداری آنان در ارتباط انسانی می‌باشد. میزان برخورداری دختران از مهارت‌های زندگی بیشتر از پسران بود. تأثیر تعاملی تحصیلات والدین بر میزان برخورداری آنان معنی‌دار نبود. بجز مهارت ارتباط انسانی در سایر مهارت‌ها تفاوت معنی‌داری بین رشته‌های تحصیلی وجود دارد. فقط در دو مهارت تصمیم‌گیری و شهروند مسئول‌ تفاوت بین دانش‌آموزان راهنمایی و متوسطه معنی‌دار می‌باشد در سایر مهارت‌ها تفاوت معنی‌دار نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها