اثر بخشی آموزش ذهن اگاهی بر سازگاری شغلی معلمین زن مقطع ابتدایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

2 فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده

ذهن­آگاهی، احساس بدون قضاوت و متعادلی از آگاهی است که به واضح دیدن و پذیرش هیجانات و پدیده­های فیزیکی، همانطور که اتفاق میافتند، کمک می­کند.در  این پژوهش اثربخشی آموزش ذهن اگاهی بر سازگاری شغلی معلمین زن ابتدایی بررسی شد. روش این پژوهش تجربی، دارای گروه کنترل وآزمایش همراه با پیش آزمون و پس آزمون بود. به این منظور به روش نمونه ای  به حجم 30 نفر با استفاده از نمونه گیری خوشه­ای از میان معلمین زن ابتدایی مشهد انتخاب و در دو گروه آزمایش(15نفر) و کنترل(15نفر)  به صورت تصادفی جایگزین شدند. سپس با استفاده از پرسشنامه های سازگاری شغلی دﻳﻮﻳﺲ و ﻻﻓﻜﻮاﻳﺴﺖ پیش از آموزش و پس آز آن از دو گروه اطلاعات مورد نیاز جمع اوری شد.و با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس فرضیات پژوهش بررسی شدند. نتایج نشان داد که  آموزش ذهن آگاهی در بهبود سازگاری شغلی(89/34= F، 01/0>P) معلمین موثر است.  

کلیدواژه‌ها