بررسی رابطه بین شایستگی و رشد حرفه‌ای در کارکنان اداره کل محیط زیست خراسان شمالی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه ازاد اسلامی واحد بجنورد ودانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه ازاد اسلامی واحدگرگان

2 دانش آموخته دانشگاه ازاد اسلامی واحد بجنورد ودانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرگان

3 دانش آموخته دانشگاه ازاد اسلامی واحد رامسر

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین شایستگی و رشد حرفه­ای کارکنان اداره کل محیط زیست خراسان شمالی در سال 1391 می­باشد. فرضیه اصلی این پژوهش این است که: بین شایستگی و رشد حرفه­ای کارکنان اداره کل محیط زیست خراسان شمالی رابطه وجود دارد. به همین منظور شایستگی به عنوان متغیر مستقل و رشد حرفه­ای به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش های کاربردی محسوب می شود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل محیط زیست خراسان شمالی در سال 1391 می باشد. حجم نمونه در این تحقیق 100 نفر مشخص شده که با استفاده از روش سرشماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد توانمندسازی عبداللهی و نوه ابراهیم شامل 30 سئوال 5 گزینه ای (مقیاس لیکرت) در پنج بعد (شایستگی، خودمختاری، مؤثر بودن، معنی دار بودن و اعتماد داشتن) و پرسشنامه رشد حرفه ای دارای 19 سئوال 5 گزینه ای (مقیاس لیکرت) استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS، روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که بین شایستگی، خودمختاری، مؤثر بودن، معنی دار بودن و اعتماد داشتن به تفکیک با رشد حرفه­ای کارکنان رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها