تعیین ساختار عاملی مقیاس خود افشاری هیجانی (ESDS ) در دانشجویان متاهل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

استادیار و عضو هیأت علمی گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

هدف پژوهش تعیین ساختار عاملی مقیاس خود افشاری هیجانی (ESDS ) در بین دانشجویان دانشگاه‌های شهرستان بجنورد بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان متاهل کارشناسی دانشگاه بجنورد در سال تحصیلی 93-92 شهر بجنورد می‌باشندکه تعداد آنها حدود 6000 نفر می‌باشند. و با استفاده از فرمول جدول کرجسی و مورگان و نمونه گیری خوشه ای مرحله ای تعداد 500 نفر آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند.. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از مقیاس خود افشایی هیجانی استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از دو روش آمار توصیفی ( فراوانی، درصد، میانگین) و آمار استباطی توصیفی استفاده شد. نتایج نشان داد که نتایج نشان داد که شاخص­های برازش مدل­های اولیه (قبل از اصلاح) برای 8 بعد پرسشنامه خود افشایی هیجانی حائز برازش مناسب با داده‌های تجربی نبودند و بنابراین اصلاح شدند و نتایج نشان داد که با اصلاح مدلهای اندازه گیری اولیه، برازش آنها به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت

کلیدواژه‌ها