بررسی رابطه بین آمادگی به اعتیاد، خودکارآمدی پرخاشگری ، ،افسردگی و استرس در دانشجویان دختر وپسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین آمادگی به اعتیاد، خودکارآمدی پرخاشگری ، ،افسردگی و استرس در دانشجویان دختر وپسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهابادانجام شد.روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه ی آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل دختر و پسر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در سال 1393 می باشداز میان جامعه آماری مورد نظر تعداد 120 نفر به به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. باروش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پنج پرسسنامه استفاده گردید که عبارتند از: پرسشنامه های آمادگی به اعتیاد ، خودکارآمدی چسنی،پرخاشگری اهواز (1379 )، افسردگی بک، استرس.داده هاازطریق آمارتوصیفی( فراوانی ، نمودار و...) وآماراستنباطی( آزمون t وضریب همبستگی)مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته های پژوهش نشان دادکه بین دو جنس در آمادگی به اعتیاد تفاوت معنی داری وجود دارد.همچنین نتایج نشان داد : بین پرخاشگری و آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دختر و پسر رابطه وجود دارد، بین خودکارآمدی و آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دختر و پسر رابطه وجود دارد، بین افسردگی و آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دختر و پسر رابطه وجود دارد، بین استرس و آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دختر و پسر رابطه وجود دارد، بین جنسیت و آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دختر و پسر رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها