تعیین اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر مداخلات شناختی-رفتاری (CBT) بر کنترل خشم دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، تهران، ایران

2 استاد گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر مداخلات شناختی-رفتاری (CBT) بر کنترل خشم دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان بود. این پژوهش از نوع نیمه­آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه مورد مطالعه، کلیه دانش­آموزان دختر پایه اول دبیرستان­های منطقه 19 شهر تهران بودند. نمونه باتوجه به نمونه­گیری هدفمند انتخاب و سپس به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند (هر گروه 15 نفر). آزمودنی­های گروه آزمایش، در 8 جلسه 90 دقیقه­ای (به صورت یک جلسه در هفته) تحت مداخله شناختی-رفتاری قرار گرفتند. گروه کنترل هیچگونه مداخله ای دریافت نکردند. ابزار جمع آوری داده­ها شامل پرسشنامه خشم اسپیلبرگر بود که برای دو گروه، به صورت پیش­آزمون و پس­آزمون اجرا گردید. داده­های به دست آمده با استفاده از روش­های آماری کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده­ها نشان داد که کنترل خشم در آزمودنی­های گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به­طور معنی­داری افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها