بررسی تاثیرآموزش الکترونیکی برعملکردهنرجویان هنرستان‌های فنی وحرفه‌ای دخترانه شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار رشته مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

بروز تحولات گسترده در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات، باعث شده است تا نظام‌های آموزشی نیز در روشهای آموزشی خود تجدید نظر نمایند. از مهمترین تحولات نظام آموزشی می‌توان هوشمند سازی مدارس را یاد کرد. چرا که هوشمند سازی مدارس بعنوان چشم اندازی به سوی تحقق آرمان‌های آموزشی است که در آن فراگیران، مدرسه را به مثابه یک محیط اجتماعی و تعاملی درک می‌نمایند که به تبادل اطلاعات و یافته‌های خویش می‌پردارند.
این تحقیق با هدف شناخت رابطه آموزش الکترونیکی برعملکردهنرجویان هنرستان‌های فنی وحرفه‌ای دخترانه شهر تهران انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نوع میدانی و کتابخانه‌ای بوده و از نظر شیوه اجرا از نوع همبستگی و از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار می‌گیرد. جامعۀ آماری در این پژوهش کلیۀ هنرجویان و مربیان هنرستان‌های فنی وحرفه‌ای دخترانه شهر تهران می‌باشند که در مجموع 200 نفر از هنرجویان و 200 نفر از مربیان مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان و روش‌های آماری مرتبط مورد سنجش قرار گرفته و تایید شدند . در مرحله ی بعد توصیف داده‌ها در دو بخش متغیر‌های زمینه‌ای و متغیر‌های اصلی با استفاده از شاخص‌های فراوانی مطلق، فراوانی نسبی، میانگین، انحراف معیار و واریانس در قالب جداول ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی از آزمون‌های همبستگی و رگرسیون چند متغیره و آزمون فیشر استفاده شده است. با توجه به یافته‌های تحقیق بین آموزش الکترونیکی وعملکردهنرجویان هنرستان‌های فنی وحرفه‌ای دخترانه شهر تهران رابطه وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها