بررسی شاخصهای روان سنجی پرسشنامه دلبستگی به مدرسه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی-دانشگاه تربیت معلم

2 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه تربیت معلم

3 استاد گروه روان شناسی دانشگاه تربیت معلم

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی روایی عاملی و پایایی پرسشنامه دلبسـتگی بـه
مدرسه است. به همین منظور به طور تصادفی 380دانشآموز دختـر و پسـر از بـین
دبیرستانهای سطح شهر مشهد، انتخاب شـدند. بـرای بررسـی پایـایی پرسشـنامه از
ضریب آلفای کرانبـاخ و بـرای تعیـین روایـی عـاملی آن از تحلیـل عـاملی اکتشـافی و
تأییدی استفاده شد. همسو با نتایج پژوهش موتون و همکاران ) (1996مطالعه حاضر
نشان داد که این پرسشنامه از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است و ضـرایب
آلفای کرانباخ در زیر مقیاسهای آن بین 0/80تـا 0/83اسـت. همچنـین نتـایج تحلیـل
عاملی اکتشافی و تاییدی مؤید آن است که ساختار پرسشنامه برازش قابـل قبـولی بـا
دادهها دارد و کلیه شاخصهای نیکویی برازش، مدل را تایید مـیکننـد. بنـابراین، ایـن
پرسشنامه میتواند ابزار مناسبی برای ارزیـابی دلبسـتگی دانـشآمـوزان بـه مدرسـه
باشد

کلیدواژه‌ها