تأثیر آموزش درس ریاضی به روش حل مسأله بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی شهر بروجن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسگان )اصفهان(

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسگان )اصفهان

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش درس ریاضی به روش حل
مسأله بر پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانشآموزان کلاس چهارم ابتدایی
انجام گرفت. جامعهی آماری این پژوهش شامل 1101دانشآموز دختر و پسر کلاس
چهارم ابتدایی شهر بروجن بود. نمونههای مورد مطالعه شامل 48دانش آموز دختر
و 52دانشآموز پسر از میان دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی بود که با روش
نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند و به روش تصادفی در گروههای
آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. فرضیههای این پژوهش عبارتند از: (1روش تدریس
حل مسأله، نمرات ریاضی گروه آزمایش را نسبت به گروه کنترل، در مرحلهی پس
آزمون افزایش میدهد. (2روش تدریس حل مسأله، نمرات ریاضی پسران را نسبت
به دختران، در مرحلهی پس آزمون افزایش میدهد. این پژوهش نیمه تجربی بوده و
برای آن از طرح آزمون مقدماتی و نهایی با گروه کنترل استفاده شده است. ابزار
مورد استفاده پیش آزمون و پس آزمون بودند. گروه آزمایش حدود 5هفته درس  ریاضی را به روش حل مسأله آموزش دیدند ولی گروه کنترل به روش سنتی تحت
آموزش قرار گرفتند. پس از خاتمه دوره، پس آزمون اجرا شد. نتایج به دست آمده
نشان داد که بین میزان پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانشآموزانی که به
روش حل مسأله آموزش دیدند با دانشآموزانی که به روش سنتی این درس را
گذراندند تفاوت معنادار وجود دارد. ) P=0 /00و ( F=436/172و بین دانشآموزان
دختر و پسر در میزان پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی تفاوت معنادار مشاهده
(p 0/0 .2 ) .شد

کلیدواژه‌ها