بررسی و مقایسه سواد خواندن در دانشآموزان پایه چهارم ابتداییدوزبانه )لر زبان( و یک زبانه استان چهارمحال و بختیاری بر اساس مطالعات (PLRIS 2006 )

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دکترا علوم تربیتی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد

چکیده

در این پژوهش سواد خواندن دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی که زبان مادری
آنها لری بختیاری و زبان آموزش رسمی آنها فارسی )دو زبانه( و دانشآموزانی که
زبان مادری و زبان آموزشی آنها فارسی بوده است )تک زبانه(، مورد بررسی و
مقایسه قرار گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات سئوالات آزمون پرلز 2006
میباشد. که به روش برگزاری آزمون از دانشآموزان انجام شد. جامعه آماری کلیه
دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی مشغول به تحصیل که تعداد 13745نفر و حجم
نمونه 240نفر دانشآموز لر زبان و فارسی زبان به نسبت مساوی با استفاده از
روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند. عملکرد این دو گروه از
دانشآموزان به طور کلی در آزمون متون ادبی و اطلاعاتی در فرآیند »توانایی درک
مطلب« و »توانایی تفسیر استنتاج« از متون درسی مورد بررسی و مقایسه قرار
گرفت. نتایج نشان داد که عملکرد دانشآموزان فارسی زبان در همه زمینهها بیشتر از
دانشآموزان لر زبان بوده است. بطور کلی یافتههای پژوهش اهمیت توجه بیشتر به
آموزشهای پیش دبستانی و استفاده از معلمان بومی در درس خواندن و زبان
فارسی را توصیه میکند و یکی از موفقیت دانشآموزان تک زبانه را در یک سان
بودن زبان مادری و زبان آموزشی میداند. بنابر این توصیه میشود در مناطق  دوزبانه حداقل تا پایه سوم ابتدایی باید به زبان مادری دانشآموزان اهمیت داده
شود.

کلیدواژه‌ها