نقش برخی از ویژگی های معلمان ابتدایی بر میزان آگاهی آنها از اصول تعلیم و تربیت در استان کردستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

هدف این پژوهش بررسی میزان آگاهی معلمان دورهی ابتدایی از اصول تعلیم
و تربیت به منظور ارائهی الگویی مناسب جهت ارتقای سطح آگاهی آنها از اصول
تعلیم و تربیت در استان کردستان میباشد.
روش انجام پژوهش روش زمینهای بوده و جامعه آماری شامل کلیه معلمان
شاغل به تدریس در مدارس ابتدایی استان کردستان در سال تحصیلی 88-89
میباشد. نمونه آماری سیصد و هفتاد نفر از معلمان است که به روش نمونه گیری
خوشهای چند مرحلهای و تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزار محقق
ساخته شامل پرسشنامه )حاوی چهل سؤال چهار گزینهای( استفاده شده است
همچنین در این پرسشنامه از متغیرهایی مانند سطح تحصیلات ،رشته تحصیلی و
سابقه تدریس استفاد شده است.
عمدهترین یافتههای این پژوهش این است که به طور کلی میزان آگاهی معلمان
ابتدایی از اصول تعلیم و تربیت پایینتر از متوسط بوده و بین میانگین نمرهها بر  حسب متغیرهای سطح تحصیلات، رشته تحصیلی و سابقه تدریس تفاوت معناداری
وجود دارد.

کلیدواژه‌ها