آسیب شناسی برنامه درسی هنر در بعدهای طراحی، فعالیت های یاددهی – یادگیری وارزشیابی در دوره راهنمایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

2 گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر به آسیب شناسی برنامه درسی هنر در بعدهای طراحی آموزشی، فعالیت­های یاددهی یادگیری و ارزشیابی بوده است. پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است و به شیوه ترکیبی انجام شده است. جامعه کمی پژوهش شامل کلیّه­ی معلّمان زن هنر دوره‌ی راهنمایی تحصیلی ناحیه ۲ شهر اصفهان است و جامعة آماری بخش کیفی جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان برنامه درسی مقطع دکتری در دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد خوراسگان بودند، که به روش نمونه­گیری هدفمند تعداد 7 نفر از آنان انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده­ها از دو ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است، همچنین روایی محتوایی ابزارها از طریق نظرات متخصصان بررسی شده، پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ 96/0 برآورد شده است. یافته های کمی نشان داده است؛ مهمترین آسیب های درس هنر در بعدهای 1- طراحی عبارتند از؛ ساعات کم تدریس، عدم برنامه ریزی صحیح. 2- فعالیتهای یاددهی یادگیـری: در حاشیه بودن درس هنر، کمبود امکـانات. 3- روشهای ارزشیابی: توقع زیاد والدین و دانش آموزان. یافته های کیفی نشان داده است عدم غنی سازی محتوا، کم توجهی به اصول برنامه ریزی درسی از مهمترین آسیبهای برنامه های درسی در مرحله طراحی آموزشی است. دوره های دانش افزایی محدود، بهره­گیری محدود از دیدگاه­های نوین، از مهمترین آسیب­های برنامه های درسی در مرحله فعالیتهای یاددهی یادگیری است.
 

کلیدواژه‌ها