پیش بینی سازگاری تحصیلی بر اساس خودپنداره تحصیلی با میانجیگری انسجام خانواده

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته مشاوره مدرسه دانشگاه رازی

2 استادیار گروه مشاوره دانشگاه رازی

3 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه رازی

چکیده

    پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجیگری انسجام خانواده در رابطه بین خودپنداره تحصیلی با سازگاری تحصیلی انجام گرفته است. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران در ســال تحصیلی 95-94 بوده است که از این جامعه نمونه‌ای به حجم 600 نفر، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شد. و از آن‌ها خواسته شد پرسشنامه خودپنداره تحصیلی و پرسشنامه سازگاری تحصیلی و پرسشنامه انسجام خانواده را  تکمیل کنند. تحلیل داده‌ها با محاسبه ضرایب همبستگی و تحلیل مسیر، با نرم افزار AMOS-18 انجام گرفت. جهت آزمون روابط غیر مستقیم نیز از آزمون بوتاستراپ استفاده شد. بر اساس نتایج پژوهش، روابط مستقیم و غیرمستقیم در مدل پیشنهادی معنادار بودند و روابط بین متغیرهای مذکور، از برازش قابل قبول برخوردار بود. بر اساس یافته‌های این پژوهش، می‌توان نتیجه گرفت که انسجام خانواده بین خودپنداره تحصیلی با سازگاری تحصیلی دارای نقش میانجی می‌باشد.
کلید واژه ها: خودپنداره تحصیلی، انسجام خانواده، سازگاری تحصیلی.

کلیدواژه‌ها