رابطه بین وابستگی به موبایل، سرمایه روان‌شناختی، سرمایه اجتماعی و راهبردهای کنار آمدن در دانشجویان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه

2 هیات علمی دانشگاه پیام نور

3 دانشجو

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر تعیین نقش وابستگی به موبایل در پیش‌بینی سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی و راهبردهای مقابله در دانشجویان بود.

روش: روش این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانشجویانی که در سال تحصیلی 92-1391 در دانشگاه محقق اردبیلی مشغول تحصیل بودند، تشکیل دادند. از این جامعه تعداد 378 نفر (144 پسر و 234 دختر) به شیوه تصادفی خوشه ای چند مرحله‌ای انتخاب و در پژوهش شرکت کردند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه وابستگی به موبایل هیون یونگ کو , مقیاس سرمایه اجتماعی دلاویز و پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران استفاده شد. داده‌های پژوهش نیز با استفاده از رگرسیون چندمتغیره و ضرایب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: یافته ها نشان داد بین وابستگی به موبایل و مولفه های سرمایه روانشناختی رابطه منفی وجود دارد. بین وابستگی به موبایل و راهبرد مساله مدار و راهبرد شناختی رابطه منفی وجود دارد، بین وابستگی به موبایل و راهبرد هیجان مدار و راهبرد اجتنابی رابطه مثبت وجود دارد. بین وابستگی به موبایل و راهبرد رفتاری و سرمایه اجتماعی رابطه وجود ندارد.
نتیجه گیری: سرمایه روانشناختی و راهبردهای مقابله نقش بارزی در کنترل وابستگی دانشجویان به موبایل ایفا می کند

کلیدواژه‌ها