مفهوم شناسی پدیده گسست نسلی و راهکارهای تربیتی برون رفت از آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

شکاف و گسست نسلی از مصادیق گذار از جامعه سنتی به صنعتی است. این پدیده در طول تاریخ به نحو مختلف روی داده و میدهد. آنچه برای سقراطها روی داده و بر تمدنهایی چون سومری حادث شده و در گلستانها و نهج البلاغه ها انعکاس یافته نشان می دهد  که این موضوع پیشینه ی طولانی دارد و دغدغه ی همه ی دوره های تاریخی بوده است. لذا پژوهش با رویکرد تربیتی به این پدیده پرداخته است. روش پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد که به شیوه توصیفی-تحلیلی  و با ابزار فیش برداری انجام پذیرفته است. در این راستا ابتدا به گونه شناسی نسلی و سپس ریشه یابی تاریخی در تمدنهای اولیه، اسلام، جهان معاصر و ایران و ادبیات پرداخته شد؛ سپس مولفه های تشخیص گسست نسلی شناسایی و در نهایت  راه های برون رفت از این پدیده  مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها  نشان داد که مربیان، والدین و مدیران یک کشور باید با عوامل موثر بر این پدیده  آشنا شده و عوارض سوء آن را بشناسند. روش های فرهنگی و تربیتی صحیح، شامل تناسب شیوه هاى تبلیغى با نیازهاى هر دوره، شناخت ویژگی های جوان، آموزش اندیشیدن و تفکر صحیح به جوانان و پرهیز از القا افکار، عقاید و ارزشهای خود، تغییر در نظام تربیتی و روش های آن، محبت و احترام نسبت به نسل جوان، تغییر روش  در آموزش دین و مذهب، مشارکت دادن نسل جدید در امور گوناگون جامعه و بکارگیری الگوهای جدید ضمن حفظ فردیت جوانان  می تواند سرعت  این پدیده را کاهش دهند.  
 

کلیدواژه‌ها