ارزیابی و تحلیل محتوای‌کتب هدیه‌های آسمان بر مبنای مهارت‌های تفکر‌انتقادی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، ایران.hosein.karimian46@yahoo.com

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران. (نویسنده مسئول) f-nateghi@iau-arak.ac.ir

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران.Seifi ir 2000@yahoo.com

چکیده

          هدف ارزیابی و تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمان بر مبنای ‌تفکر انتقادی لیپمن در سطوح (تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی و توضیح) است. روش تحقیق توصیفی-  تحلیلی از نوع تحلیل محتوا می باشد. جامعه آماری کل کتب هدیه‌های آسمان است که شامل کلیه کتابهای دوم تا ششم تحصیلی است که کل‌کتابها بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات (چک لیست) محقق ساخته بر اساس مولفه‌های لیپمن با روایی صوری متخصصین است.  
تحلیل داده های جمع آوری شده از متون کتابهای مذکور نشان داد: 1- بین میزان توجه کتب در پایه های تحصیلی به مهارتهای تفکر انتقادی در سطوح مختلف(تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی، توضیح) متفاوت است. 2- سطح تجزیه و تحلیل در خصوص مهارتهای تفکر انتقادی در کل کتابها پایین تر از حد مطلوب است. 3- مهارت ترکیب از مهارتهای تفکر انتقادی درکتب هدیه های آسمان کمتر از حد انتظار می باشد. 4- سطح ارزشیابی در ارتباط با مهارتهای تفکر انتقادی در کل کتابهای هدیه های آسمان دوره ابتدایی پایین تر از حد مطلوب است. 5- مهارت توضیح از مهارتهای تفکر انتقادی درکتب هدیه های آسمان دوره ابتدایی گر چه نسبت به دیگر مهارتها بالاتر است ولی کمتر از حد انتظار می باشد.6- در کل میزان توجه کتب هدیه های آسمان به مهارتهای تفکر انتقادی در سطح پایین است.  
 

کلیدواژه‌ها