شناسایی موانع ایجاد همخوانی موضوعات پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد علوم تربیتی با نیازهای جامعه از دیدگاه دانشجویان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

3 استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع ایجاد همخوانی بین موضوعات پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی با نیازهای جامعه از نظر دانشجویان انجام شده است. روش انجام این تحقیق به شیوه توصیفی با رویکرد پیمایشی بود. جامعه‌ آماری پژوهش حدود 500 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش‌های مختلف رشته‌ی علوم تربیتی در دانشگاه‌های اصفهان، آزاد اسلامی خوراسگان و پیام نور اصفهان در سال تحصیلی 94- 1393 بود که از بین آنها با استفاده از جدول کرجسی- مورگان نمونه‌ای 217 نفری به صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته، با 24 سؤال بسته پاسخ بود. اعتبار پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 91/0 برآورد گردید که نشان از اعتبار بالای ابزار اندازه‌گیری دارد؛ و روایی صوری آن نیز توسط کارشناسان و متخصصان علوم تربیتی مورد تائید قرار گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش در سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. در سطح توصیفی برای مشخص کردن توزیع فراوانی و درصد نمرات پاسخ‌گویان از میانگین، انحراف معیار و درصد و در سطح آمار استنباطی از آزمون t مستقل و t تک نمونه‌ای استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که از نظر دانشجویان موانع اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و سازمانی در ایجاد همخوانی بین موضوعات پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد با نیازهای جامعه مؤثر هستند.

کلیدواژه‌ها