پیش بینی نظم دهی یادگیری براساس اضطراب امتحان و اهداف پیشرفت با واسطه گری راهبردهای پردازش اطلاعات

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری روان‌شناسی تربیتی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 . دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، گروه روانشناسی عمومی و تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

بسیاری از مشکلات یادگیری ناشی از فقدان مهارت­های شناختی و فراشناختی در دانش­آموزان است در حالی­که مهارت­های یادگیری و مطالعه آموزش­پذیرند. این پژوهش قصد دارد با تعیین نقش سازه‌های انگیزشی و راهبردهای پردازش اطلاعات در نظم‌دهی یادگیری (خودنظم‌دهی یادگیری و نظم‌دهی بیرونی) علل برخی مشکلات یادگیری را برای کمک به معلمان و دانش­آموزان، بشناساند. بدین منظور پژوهش حاضر با طرح همبستگی بر روی جامعه­ای متشکل از 492 دانش‌آموز سال سوم رشته‌های علوم انسانی، تجربی و ریاضی فیزیک شهر نور در سال تحصیلی 95-94 انجام شد که نمونه­ای متشکل از 264 دانش­آموز با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چندمرحله­ای از آن انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه‌‌ای شامل زیر مقیاس نظم‌دهی یادگیری ورمونت (1998)، اضطراب امتحان از راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ و دی گروت (1994)، اهداف پیشرفت میگلی و کاپلان، میدلتون و میر (1998) و راهبردهای یادگیری از راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ و دی گروت (1994) استفاده شد. یافته‌های حاصل از به­کارگیری تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد اضطراب امتحان و اهداف پیشرفت با راهبردهای پردازش اطلاعات عمیق و سطحی و راهبردهای پردازش اطلاعات با نظم‌دهی یادگیری رابطه معناداری دارد. اضطراب امتحان و اهداف پیشرفت نیز به واسطه رابطه با راهبردهای پردازش اطلاعات، به طور معناداری نظم‌دهی یادگیری را پیش بینی می­کند.
 

کلیدواژه‌ها