رابطه بین حمایت اجتماعی و سبک‌های دلبستگی با بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 کارشناس ارشد گروه روان‌شناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 دانشجوی دکترای روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، واحد رشت، دانشگاه ازاد اسلامی، رشت، ایران

4 دانشجوی دکتری گروه روان‌شناسی، واحد رشت، دانشگاه ازاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

بهزیستی روان‌شناختی بر بسیاری از جنبه‌های زندگی تاثیر می‌گذارد و نقش مهمی در سلامت و کیفیت زندگی دارد. در نتیجه پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین حمایت اجتماعی و سبک‌های دلبستگی با بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان انجام شد. این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال تحصیلی 96-1395 بودند که از میان آنها 384 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های حمایت اجتماعی واکس و همکاران (1986)، سبک‌های دلبستگی کولینز و رید (1990) و بهزیستی روان‌شناختی ریف و سینگر (2006) استفاده شد. داده‌ها با روش‌های ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم‌افزار SPSS-23 تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که حمایت اجتماعی و سبک دلبستگی ایمن با بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان رابطه مثبت و معنادار و سبک‌های دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا با بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان رابطه منفی و معنادار داشتند. همچنین متغیرهای حمایت اجتماعی و سبک‌های دلبستگی به طور معناداری توانستند 5/46 درصد از تغییرات بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان را پیش‌بینی کنند (05/0P<). بنابراین مشاوران و روان‌شناسان برای بهبود بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان می‌توانند از طریق کارگاه‌های آموزشی میزان حمایت اجتماعی و سبک دلبستگی ایمن را افزایش و میزان سبک‌های دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا را کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها