پیش‌بینی سرمایه فکری بر اساس هوش معنوی، سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در دانشجویان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی و مشاوره، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

سرمایه فکری دارایی نامشهودی است که می‌توان آن را به منزله منبعی برای مزیت رقابتی پایدار در نظر گرفت. بنابراین هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی سرمایه فکری بر اساس هوش معنوی، سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در دانشجویان بود. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 بودند که از میان آنها 600 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه‌های سرمایه فکری (بونتیس، 2001)، هوش معنوی (عبداله‌زاده و همکاران، 1388)، سرمایه اجتماعی (پاژاک، 2006) و مدیریت دانش (پروبست و همکاران، 2000) بودند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS-19 و با روش‌های ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان تحلیل شدند. نتایج نشان داد که هوش معنوی، سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش با سرمایه فکری در دانشجویان رابطه مثبت و معنادار داشتند. متغیرهای پیش‌بین یعنی هوش معنوی، سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش به طور معناداری توانستند 1/51 درصد از واریانس سرمایه فکری در دانشجویان را تبیین کنند (01/0P<). در نتیجه برای افزایش سرمایه فکری در دانشجویان می‌توان میزان هوش معنوی، سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش را در آنان از طریق کارگاه‌های آموزشی ارتقاء بخشید.

کلیدواژه‌ها